• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji pod adresem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja

 

Rodzic/opiekun prawny składa podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru

Termin: 01.03 godz. 13.00  -  18.03 do godz. 16.00 

Zarejestrowany wniosek można:

  • podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola pierwszego wyboru

lub

  • wydrukować, podpisać i złożyć razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wyznaczonym miejscu w holu przedszkola pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddziaw_przedszkolnych_2022_2023

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialw_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_2022_2023

Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddziaw_przedszkolnych_2022_2023

1_oswiadcznie

2_oswiadcznie_w_sprawie_podpisu

3_oswiadczenie_o_wysokosci_dochodu


Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Na etapie weryfikacji złożonych wniosków komisja rekrutacyjna może wezwać rodziców do uzupełnienia brakujących dokumentów.